ZAPYTANIE OPERTOWE – Poddziałanie 2.3.1. Opracowanie i wdrożenie technologii odzysku odpadów

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2017/2.3.1 PO IR/MIKI

 Szanowni Państwo, przedstawiciele IOB

Zapraszamy do złożenia aplikacji na świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych dla projektu polegającego na opracowaniu i wdrożeniu proekologicznych technologii odzysku odpadów budowlanych i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji szkodliwych dla środowiska odorów i pyłów z tych procesów

Firma MIKI Recykling Sp. z o.o. ubiega się o uzyskanie dofinansowania w ramach  Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe: https://lsi1420.parp.gov.pl/zapytaniaOfertowe/pobierz/10542

Formularz aktywny: https://lsi1420.parp.gov.pl/zapytaniaOfertowe/pobierz/10543

Z poważaniem

Małgorzata Jakubowska

W latach 2013 – 2014 przedsiębiorstwo

Miki Recykling Sp. z o.o.
ul. Nad Drwiną 33
30-741 Kraków

zrealizowało

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

?Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych ?

Szczegóły dotyczące zakończonej inwestycji można znaleźć w zakładce „Kredyt technologiczny