RIPOK

1 lipca 2013 roku w Polsce wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, dostosowujący przepisy krajowe do prawa Unii Europejskiej. W związku z wprowadzanymi zmianami firma MIKI RECYKLING Sp. z o.o. ubiegała się o status RIPOK-u.

Poprzez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

1)       mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

2)       przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

3)        składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej, niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami firma MIKI Recykling posiada potrzebne moce przerobowe do obsługiwania obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/785/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31.03.2014 firma MIKI RECYKLING Sp. z o.o uzyskała status instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi w woj. małopolskim.

Zrealizowanie w ostatnich latach inwestycje pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów (również zbieranych selektywnie) i wydzielanie z nich frakcji nadających się do odzysku. Te inwestycje to:

- część mechaniczna instalacji – linia do sortowania odpadów komunalnych o wydajności maksymalnej do 144 000 Mg/rok,

- część biologiczna instalacji – moduły kompostujące do biologicznego przetwarzania odpadów z aktywnym napowietrzaniem o  mocy przerobowej wynoszącej do 12 000 Mg/rok.

 

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: